אתר פריז ארטיקים מפירות טבעיים (להלן: "האתר"), הנו אתר ברשת האינטרנט המהווה גם חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הנה חברת שיבניס בע"מ (להלן: "החברה"). תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש/ת באתר ו/או המזמינ/ה דרך האתר (להלן: "המשתמש" או "הלקוח").
ביצוע פעולה באתר מהווה הסכמה כי המשתמש קרא תקנון האתר, הבין את תוכנו והינו כפוף להוראות התקנון, כלליו ומסכים לתחולתם. לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות להפרת ההתחייבויות בכפוף להוראות התקנון לעיל ולהלן.

1.כללי

1.1.גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם הלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.2.השימוש באתר כפוף לחוקי מדינת ישראל. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
1.3.בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר ולהיפך.
1.4.הכותרות באתר מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
1.5.האתר בכללותו – לרבות כל מידע באתר (לרבות מידע שהגישה אליו הינה באמצעות האתר), התוכן, התוכנה העומדת בבסיס, התוכנות הנלוות, וכל חלק באתר – מוגש ומועמד לרשות הלקוח כמו שהוא (“AS IS”). השימוש באתר ובשירותיו (כולל כל השירותים אך לא מוגבל אליהם) ייעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של הלקוח ולא יוצר כל יחסים בינו לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש אלה.
1.6.החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בשירותים, והשימושים הניתנים באתר ו/או בתנאי שימוש אלה (לרבות בין היתר להוסיף ו/או לגרוע מכל חומר המפורסם באתר, לעצבו מחדש, להחליף תכניו), בכל זמן מכל סיבה, ללא כל צורך להודיע על כך מראש וללא כל אחריות מצדה.
1.7.מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.
1.8.רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
1.9.הלקוח רשאי להשתמש באתר למטרות אישיות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או כל חלק ממנו שימוש, מכל סוג שהוא, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ובלתי מסחרי אלא באישור מראש ובכתב מהחברה.

2.ביצוע הזמנה

2.1.הגשת פרטים כוזבים על ידי לקוח בעת ההזמנה מהאתר הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי לנקיטת הליכים פליליים ומשפטיים כנגדו.
2.2.המשתמש הנו בעלים של כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע"י מוסד פיננסי ו/או מוסד בנקאי ו/או חברות כרטיסי האשראי המורשים לעשות כן על פי חוק ו/או משלם באמצעות .PAY PAL
2.3.במקרה בו לא אושרה העסקה ע" חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר עם חברת האשראי שלו לצורך הסדרת האישור לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור חברת האשראי / PAY PAL לעסקה.
2.4.הלקוח יזמין את סוג המארז המבוקש. באחריות הלקוח לוודא כי מספר הארטיקים (בבחירת הטעמים) שבחר תואמים את סוג המארז אותו הזמין. הסרה/הוספה של ארטיקים במקרה של הזמנת יתר/חסר תעשה לפי שיקול הדעת של החברה.
2.5.המכירה הנה של מוצרים במחיר קבוע מראש המפורסם באתר ובכפוף למלאי.
2.6.במקרה של מחסור בטעמ/ים, ובמידה וטרם עודכנה רשימת הטעמים הזמינים באתר ובוצעה הזמנה של לקוח, לרבות של הטעמ/ים החסר/ים, יעדכן נציג מטעם החברה את הלקוח בנדון ויאפשר לו לעדכן את ההזמנה או לבטלה והכל בהתאם לדרישת הלקוח. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, החברה תהא רשאית לספק תחליפים למוצרים חסרים עפ"י שיקול דעתה. יובהר כי מעבר לסעד של תיקון/ביטול ההזמנה כמפורט לעיל, לא תעמוד ללקוח שום טענה או דרישה נוספת.
2.7.החברה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק מהסיבות הבאות: הזנת פרטים שגויים במתכוון, חוב, הפרת הסכם זה, כרטיס אשראי חסום, מעשה העלול לפגוע באתר ו/או בהנהלת האתר ו/או בצד שלישי ו/או מכל סיבה אחרת החברה מצאה לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.
2.8.אישור הזמנה דרך האתר – יתקבל בשני אופנים: אישור על ביצוע הזמנה ואישור מחברת הסליקה על ביצוע התשלום.
2.9.החברה תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך הודעה ללקוח עד השעה 18:00 ביום העסקים שקודם ליום הסבב.
לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד השעה 18:00 ביום העסקים שקודם ליום המשלוח המבוקש. החברה רשאית לסרב לבטל משלוח אחרי שעה זו ולחייב את הלקוח בתשלום מלא.
החברה לא תהא אחראית לביטול הזמנה ו/או עיכוב בהספקה אשר נובעים מכח עליון ו/או עיכוב אשר אינו בשליטתה ו/או באחריותה.
מובהר, כי ביטול עסקה הנה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

3.משלוחים

3.1.הזמנה תחשב כמושלמת ותשובץ לסבב המשלוחים רק אם הוזמנו המוצרים ואושר התשלום בכרטיס האשראי.
3.2.השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השליחות"). על הלקוח לבדוק אם מען מסוים מצוי באזור השליחות.
3.3.יובהר, כי על אף האמור לעיל לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזור השליחות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש והכל מבלי לפגוע בהזמנה שבוצעה ואושרה טרם שינוי אזור השליחות.
3.4.ההזמנות לסבב המשלוחים השבועי דרך האתר יושלמו ע"י הלקוח עד השעה 18:00 שלפני יום המשלוח המבוקש. החברה אינה מתחייבת לספק הזמנות שיכנסו לאחר שעה זו בסבב של אותו יום והן ידחו לסבב הבא, כמו כן מינימום להזמנה ביום החלוקה הינו 200 ₪.
3.5.על הלקוח, או מישהו מטעמו מעל גיל 18, להיות בבית ביום הסבב ובשעות הנקובות כדי לקבל את המשלוח. במקרה והלקוח אינו נמצא בבית או אין מישהו מטעמו שרשאי לקבל את המשלוח ולא נמסרה כתובת אחרת למשלוח בתחומי אזור החלוקה, תהא רשאית החברה להשאיר את המשלוח ליד הדלת של הלקוח. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.
3.6.על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שנשלחה אליו בעת ההזמנה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך לחברה בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. החברה תתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
3.7.במידה ולא הגיע המוצר אל הלקוח בזמן האספקה המפורט באתר אזי הלקוח מתחייב להודיע על כך מיידית לחברה. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר במועד אספקה חלופי הרי שהחברה מתחייבת להחזיר ללקוח את התשלום אותו שילם עבור המוצר כפוף ובהתאם לבדיקת נכונות התלונה ברישומי החברה ומעבר לכך לא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או דרישה נוספים.
3.8.באפשרות המשתמש, בהתאם להנחיות באתר והודעה מראש בעת ההזמנה, לקבל את המוצרים שנרכשו באתר באחת מחנויות הרשת באיסוף עצמי. איסוף בחנויות הרשת יהא באמצעות הזדהות המשתמש, אישור הזמנה, ייפוי כח במקרה של נציג והצגת כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה ו/או אישור מחב' האשראי/ חב' אמצעי התשלום PAY PAL (הוכחת תשלום).

4.המוצר

4.1.תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר.
4.2.החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר ועל הלקוח להסתמך על רשימת המוצרים הזמינים בלבד.
4.3.החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע הלקוח הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
4.4.החברה תעשה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו טעויות, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
4.5.ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
4.6.אלרגניים / גלוטן –יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
4.7.החברה אינה מתחייבת, כי תכני האתר יהיו מלאים ו/או מדויקים. מודגש, כי המידע המפורט והעדכני ביחס למוצרים הינו המידע המופיע על אריזותיהם. מובהר כי השימוש במידע שבאתר הינה על אחריותם הבלעדית של הגולשים. החברה לא תישא באחריות כלשהי כלפי הגולשים לרבות בשל השימוש ו/או הסתמכות על המידע המופיע בו. למען הסר ספק מובהר כי המידע באתר אינו בבחינת ייעוץ מקצועי ו/או רפואי מכל סוג ולא נועד לשמש ככזה.

5.נגישות תכנים באינטרנט

החברה פעלה בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 "קווים מנחים – לנגישות תכנים באינטרנט" לרמה AA. תקן ישראלי זה, זהה למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 חשוב לנו להדגיש, כי על אף מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן ויתגלו חלקים באתר אשר טרם נגישים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה, כולל אנשים עם מוגבלויות.